Sterke relaties maken sterke families maken sterke bedrijven

“Family cohesion is
the most important
indicator of success.”

Ana Maria Matallana Boggio, 3rd generation in a family business – Alfagres.

Elke familie en elk koppel is gebaat bij een traject waarin zij onder professionele begeleiding werken aan hun relaties en waarin open communicatie, vertrouwen en verbondenheid gestimuleerd worden. Het zijn immers essentiële voorwaarden om te kunnen groeien als individu, koppel, familie en bedrijf. Er hoeft geen conflict of probleem te zijn om de waarde van sterke relaties, samenhang en vertrouwen binnen de familie of relatie te erkennen.

In het geval van een conflict betekent een succesvol resultaat niet noodzakelijk dat elk familielid in het bedrijf blijft werken. De professionele en persoonlijke groei van elk familielid is ook een belangrijk resultaat. Dat kan door beter te leren samenwerken en -leven in familie en bedrijf, maar ook door níet verder te gaan in het bedrijf, maar wel als familie.

Als erkend systemisch gezins- en relatietherapeut en adviseur familiebedrijven begeleid ik al jaren bedrijfsfamilies en koppels vanuit een meervoudige partijdigheid in zowel een particuliere als een professionele context.

Alle begeleidingstrajecten zijn per definitie op maat en in exclusiviteit. Een traject kan bestaan uit coaching, training en advies, of een combinatie daarvan.

We hebben met Family Dynamics een open platform gecreëerd om moeilijkere gesprekken op een constructieve manier op gang te brengen…

– Oost-Vlaanderen

De creatie van de family board is een levend proces en een nieuwe routine om samen sterke funderingen te bouwen voor de komende jaren, als familie én als business.

– West-Vlaanderen

We zouden andere families willen aanraden om met dit proces te beginnen voor het een hoge nood wordt. Dit vergemakkelijkt de gesprekken en zorgt ervoor dat iedereen zich goed kan voelen in het proces.

– Oost-Vlaanderen

Door het traject van Family Dynamics zijn we niet alleen als collega’s maar ook en vooral, als familie terug dichter naar elkaar gegroeid. Voorheen namen we in de drukte van alledag amper tijd om te communiceren met elkaar. Uit tijdsgebrek, omdat we altijd maar doen doen doen, en misschien ook om confrontaties te vermijden.

– Anderlecht

Met de hulp van Veerle kwam er ook ruimte om zaken te bespreken die voorheen onveilig voelden. Het traject bracht patronen aan het licht waar we al heel lang in zaten, maar ons vaak niet bewust van waren.

– Brussel

We plannen nu maandelijks een familieraad in en experimenteren met nieuwe rollen en taakverdelingen. En het is fijn om te weten dat we steeds bij Veerle terecht kunnen indien we even vastlopen.

– Brussel

Het is pijnlijk om vast te stellen hoe familieleden soms alleen staan omdat ze geen leidraad hebben om open communicatie en samenhang binnen de familie vorm te geven.

Betekenisvolle aandacht voor het familiaal kapitaal, is het meest waardevolle geschenk voor de huidige én de volgende generatie.

Het instaptraject

Love & Business Focus voor koppels

Family Dynamics Focus voor families

In een omgeving van vertrouwen en discretie starten we met gemeenschappelijke en individuele gesprekken waarbij ik luister naar ieders verhaal. Daarbij vraag ik iedereen een duidelijk mandaat om samen te werken. Tenslotte verwerk ik alles in een analyse die de basis vormt voor de volgende stap.

In een tweede bijeenkomst met alle betrokkenen, bepalen we samen wat er nodig is, wat de thema’s kunnen zijn die het proces gaan bepalen.

Tijdens een residentiële tweedaagse geven we vervolgens intensief alle aandacht aan de besproken aandachtspunten. Zo wordt duidelijk waar de krachten liggen en welke de toekomstige uitdagingen zijn. Tenslotte bespreken we de mogelijke engagementen voor een verdere samenwerking.

 

De lange termijn trajecten

Individueel coaching-traject

Als je geconfronteerd wordt met complexe uitdagingen, hoef je daar niet alleen voor te staan. Ook al wordt je degelijk ondersteund door je zakelijke partners, de kwaliteit van onze relaties met de mensen waarmee we samen leven en werken zijn bepalend voor het resultaat. Tijdens een wederzijds engagement van 3, 6 of 12 maanden kan je op mijn persoonlijke begeleiding rekenen op geplande tijdstippen en bij acute situaties.

 

Familie coaching-traject

Gedurende 6 of 12 maanden begeleid ik jouw familie als groep. De thema’s worden in samenspraak overeengekomen, bij voorkeur na het instaptraject. Aanleidingen kunnen zijn: de behoefte om beweging tot stand te brengen bij stilstand, belangrijke beslissingen die moeten genomen worden, spanningen of conflicten die moeten aangepakt worden of een ingrijpende gebeurtenis zoals een plots overlijden. Er hoeft niet altijd een crisis te zijn, de familie kan ook de kracht van de samenhang en vertrouwen wensen te versterken.

 

Begeleidingstraject opvolging

Opvolging is een proces dat liefst zo vroeg mogelijk begint. In dit traject ligt de focus niet op de technische zaken maar op de emotionele en relationele aspecten. Die beginnen met o.a. emotionele betrokkenheid van kindsbeen af. Uiteraard vergt de laatste fase voor de feitelijke opvolging en de periode erna erg veel van zowel ouders als kinderen. Ik begeleid het proces als vertrouwenspersoon voor een periode van 6 of 12 maanden of op langere termijn, afhankelijk van de context.

 

Jaartraject ‘Een familieraad (her)opstarten’

De familieraad is een belangrijk hulpmiddel om de bedrijfs- en familiedynamieken in evenwicht te houden. Het is een ideaal instrument om goede afstemming in de familie na te streven. Als vertrouwenspersoon help ik de familie bij de (her)opstart en maak mijzelf doorheen het proces overbodig zodat de familie alleen verder kan. Als men later ergens vastloopt of er moeten moeilijke gesprekken gevoerd worden, kan de familie steeds op mij beroep doen om mijn rol weer op te nemen.

 

“Elke mens heeft drie
essentiële dingen die altijd in harmonie moeten zijn: een hart, een brein en een portefeuille. Wanneer die niet samenwerken, ontstaan er problemen.”

Rodolfo Gucci

Terugkerende thema’s tijdens de trajecten zijn onder meer
 

 • beter met elkaar communiceren en samenwerken,
 • vastlopende patronen herkennen die emotionele spanningen veroorzaken,
 • valkuilen om buigen naar uitdagingen,
 • de familie-identiteit exploreren en concretiseren,
 • een familieraad opstarten,
 • de verhalen van elke generatie de gepaste plaats geven,
 • voor elke betrokkene die rol vinden waarin die zich het best voelt én naar eigen mogelijkheden kan functioneren,
 • inzichten krijgen in familiedynamieken en de wijze waarop deze bedrijfsdynamieken beïnvloeden,
 • beslissingen nemen rond samen verder gaan of niet,
 • familiewaarden inventariseren en uitwerken in het dagelijks leven en werk,
 • de familie voorbereiden op belangrijke te nemen beslissingen,
 • opvolging bespreekbaar maken en voorbereiden,
 • harmonieuze relaties en een warme cultuur bouwen die afstraalt op de omgeving, op het bedrijf en de mensen die er werken.